دشت مشوش

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  من اگر نظر حرامست بسی گناه دارمچه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارمستم از کسیست بر من که ضرورتست بردننه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارمنه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستننه مقام ایستادن نه گریزگاه دارمنه اگر همی‌نشینم نظری کند به رحمتنه اگر همی‌گریزم دگری پناه دارمبسم از قبول عامی و صلاح نیک نامیچو به ترک س
  نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:57
  برچسب‌ها :
  می خواهم  یک چیزی را بدانیاین را بدانی کهاگر به ماه بلورینبه شاخه قرمز پاییز تدریجی در پنجرهبنگرمو اگر در کنار آتشخاکستر دست نخوردهو تن پرچروک هیزم را لمس کنمهرچیزی مرا به سوی تو می آوردهمچنانکه هر چیزی که وجود داردبوهای خوش ، نور ، فلزاتقایقهای کوچکی هستندکه بادبان برافراشته اند به سوی جزیره ه
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:37
  برچسب‌ها :
  چه کرده ای که از پشت فرسنگها و سالها فاصلهبی آنکه ببینمتبی آنکه لمست کنمبی آنکه هرگز بوسیده باشمتازآنِ تو شدممتعهدترین لااُبالی دنیااحساس می کنم بکارت ذهنمدرحال ترمیم استبه کارَت میآیم ؟افشین یداللهی
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:37
  برچسب‌ها :
  زدی شکستی و شد تکه تکه جام تنماگر دوباره بخواهی، دوباره می شکنمچگونه فرصتِ فریاد را به چنگ آرم؟که چنگِ مرگ نهاده است دست بر دهنمسکوتِ مبهم سازی شکسته را مانممگر که زخمه ی زخمی درآوَرَد سخنمامیدِ شعله ز خاکسترم نداشته باش !نمانده هیچ نشانی از آتشِ کهنمنشان زیستن از من مجو که با این حالبه رقص مرگ شبیه
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:37
  برچسب‌ها :
  در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشمبدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشمبه وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرمبه گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشمبه مجمعی که درآیند شاهدان دو عالمنظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشمبه خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبمز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشمحدیث روضه نگویم گل
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:09
  برچسب‌ها :
  ای مبهمِ همیشه فراتر ز آرزوتو کیستی و گم شده ای در کجا؟ بگو!لرزید زانوان من از این همه سکوتپوسید شور و شوقِ قدم های ِجست وجومی روید از سکوتم و آوار می شوداندیشه ی شکستن ِدیوارِ روبه رودیری است حسرتِ تو به جانم نشسته استچون استخوان به چشمم و چون خار در گلو!از این همه غروبِ پریشان، دلم گرفتآیا کجاست س
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:09
  برچسب‌ها :
  صبحــــت به خیــــر آفتـــابم!...دیشب نخوابیدی انگاراین شـــانه هـــا گرم و خیسند...تا صبح باریدی انگاردنیـــــای تــــو یک نفــــر بود...دنیای من خالی از تو...من در هــــوای تو و...تو جــــــــز من نمی دیدی انگارهربار یک بغــــض کهنــه، روی ســــرت خالی ام کردتو مهربان بـــودی آنقــــدر...طوری که ن
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:09
  برچسب‌ها :
  همواره عشق بی خبر از راه می رسدچونان مسافری که به ناگاه می رسدوا می نهم به اشک و به مژگان، تدارکشچون وقت آب و جاروی این راه می رسداینت زهی شکوه که نزدت کلام منبا موکب نسیم سحرگاه می رسدبا دیگران نمی نهدت دل به دامنتچندان که دست خواهش کوتاه می رسدمیلی کمین گرفته پلنگانه در دلمتا آهوی تو کی به کمینگاه
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:09
  برچسب‌ها :
  ما را کبوترانه وفادار کرده استآزاد کرده است و گرفتار کرده استبامت بلند باد که دلتنگی ات مرااز هرچه هست غیر تو بیزار کرده استخوشبخت آن دلی که گناهِ نکرده رادر پیشگاه لطف تو اقرار کرده استتنها گناه ما طمع بخشش تو بودما را کرامت تو گنه کار کرده استچون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیرقربان آن گلی که مرا خ
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:09
  برچسب‌ها :
  به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نورقل هو الله احد چشم بد از روی تو دورآدمی چون تو در آفاق نشان نتوان دادبلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حورحور فردا که چنین روی بهشتی بیندگرش انصاف بود معترف آید به قصورشب ما روز نباشد مگر آن گاه که تواز شبستان به درآیی چو صباح از دیجورزندگان را نه عجب گر به تو میلی ب
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:09
  برچسب‌ها :
  صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد